Monday, July 15, 2024
ชื่นชมอดีต

ณ อารามแห่งธรรมปัญญา

“สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มีชีวิต อยู่ในโลกอย่างถูกต้องให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุนิยมมากเกินไป”

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้ทำวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี เป็นแบบอย่างของ “อารามแห่งปัญญา” ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ท่านจึงสร้างวัดปัญญานันทาราม ด้วยจุดมุ่งหมาย

เรื่อง / ภาพ – ธีรภาพ โลหิตกุล นิตยสาร อนุรักษ์ ฉบับที่ 42 ธันวาคม 63 คอลัมน์ เรื่องเล่าวันวาน

บ่ายวันนั้น ภาพช้างนักแสดงกายกรรมโดยใช้ขาข้างเดียว ยืนยงโย่ยงหยกอยู่บนตอไม้ แถมใช้งวงไปเกี่ยวห่วงทั้งสาม ซึ่งภายในมีรูปดอกบัวโผล่พ้นน้ำขึ้นมา ทำให้ผมต้องหยุดยืนดูอยู่นานเพื่อตีความภาพนี้ ชื่อภาพชุด “ทุกข์” (สภาวะบีบคั้น) สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์)
สะท้อนความหมายว่า ช้างเปรียบเหมือนกับมนุษย์ที่มีอวิชชา มีความอยากในตัณหาทั้งสาม นำมาซึ่งความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์


นี่คือภาพปริศนาธรรม ๓ มิติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าด้วย อริยสัจ ๔ (ความจริงอันประเสริฐ) ได้แก่ “ทุกข์” (สภาวะบีบคั้น) “สมุทัย” (เหตุแห่งทุกข์)
“นิโรธ” (การดับทุกข์ที่ต้นเหตุ) “มรรค” (แนวปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์) รวมทั้งสิ้น ๒๙ ภาพ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมไปกับภาพ ชวนให้คิดและตระหนักถึงสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ โดยทุกๆภาพจะมีคำอธิบายทางธรรมกำกับไว้

เรื่อง / ภาพ – ธีรภาพ โลหิตกุล นิตยสาร อนุรักษ์ ฉบับที่ 42 ธันวาคม 63 คอลัมน์ เรื่องเล่าวันวาน

About the Author

Share:
Tags: ธีรภาพ โลหิตกุล / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ / วัดปัญญานันทาราม / teeraparb lohitkun / anurakmagazine / นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / ชื่นชมอดีต /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ