Tuesday, July 16, 2024
RISC ร่วมเป็นพันธมิตรหลักของการประชุมนานาชาตินักวิจัยด้านระบบนิเวศป่าไม้ ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เชิงรุก “สร้างผลเชิงบวกต่อธรรมชาติและปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ” พร้อมโชว์โครงการจริงสร้างป่ากลางเมือง เพื่อสังคม DTGO

RISC ร่วมเป็นพันธมิตรหลักของการประชุมนานาชาตินักวิจัยด้านระบบนิเวศป่าไม้ ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เชิงรุก “สร้างผลเชิงบวกต่อธรรมชาติและปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ” พร้อมโชว์โครงการจริงสร้างป่ากลางเมือง