Monday, July 15, 2024
เที่ยวไปรักษ์ไป บทความแนะนำ

ไม้กลายเป็นหิน

นิตยสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 62
เรื่อง/ภาพ: สิรินทร์ วงศ์พานิช

เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ มีข่าวใหญ่น่ายินดีเกิดขึ้นในวงการธรณีวิทยาและวงการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ เมื่อกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด ได้ทำการบันทึกอย่างเป็นทางการว่า ไม้กลายเป็นหิน ที่ถูกขุดค้นพบโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไทย ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวมากที่สุดในโลก โดยไม้กลายเป็นหินที่ถูกค้นพบที่จังหวัดตากต้นนี้ มีความยาวถึง ๖๙.๗๐ เมตร มีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ทองบึ้ง (Koompassia Malaccensis) ซึ่งเป็นสกุลไม้ที่ปัจจุบันพบในป่าดิบชื้น บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เกาะบอร์เนียว และอินโดนีเซีย โดยการสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า ไม้ต้นนี้น่าจะมีอายุยาวนานกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ปี และเมื่อเทียบกับตึกสูงก็จะมีความสูงเทียบได้กับตึก ๑๐ ชั้น หรือเมื่อเทียบกับยีราฟ สัตว์ป่าน่ารักที่เราว่าสูงคอตั้งบ่าแล้ว ยีราฟจะมีความสูงเพียงหนึ่งในสิบ (โดยประมาณ) ของไม้ต้นนี้เท่านั้น

สำหรับผู้ที่เข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกต้นนี้เป็นของขวัญชิ้นใหม่ซึ่งธรรมชาติมอบให้มนุษย์ และโชคดีที่ผู้ค้นพบได้มีการรับมอบของขวัญชิ้นนี้อย่างดี โดยในบริเวณใกล้เคียงยังมีการขุดพบไม้กลายเป็นหินที่สมบูรณ์เพิ่มเติมได้อีก ๗ ท่อน รวมเป็นทั้งหมด ๘ ท่อน ตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ระยะรัศมีประมาณ ๒ กิโลเมตร

การค้นพบไม้กลายเป็นหินกลุ่มนี้ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในพื้นที่ป่าเต็งรังโปร่ง อยู่ประมาณกึ่งกลางระหว่างเขื่อนภูมิพลที่อยู่ทางเหนือและตัวจังหวัดตากที่อยู่ทางใต้ โดยเมื่อมีการค้นพบว่าท่อนไม้ที่โผล่ออกมาบางส่วนจากพื้นดินมีลักษณะแข็งเป็นหิน จึงได้เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ทำการขุดค้น ศึกษา และตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้อย่างครบถ้วน จึงได้พบว่า ไม้ท่อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๘ เมตร ความยาวประมาณ ๗๐ เมตรนี้ น่าจะมีอายุมากมายกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ปี นอกจากนั้น การค้นพบกลุ่มไม้กลายเป็นหินจำนวนมาก ถือว่าเป็นการค้นพบทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยสำคัญมาก เริ่มแรกจึงได้มีการจัดตั้งพื้นที่แห่งนี้เป็น “วนอุทยานเขาพระบาท” ตามชื่อภูเขาลูกเล็กๆ ในบริเวณใกล้เคียง ต่อมาในปี พ.ส. ๒๕๖๐ พื้นที่นี้ก็ได้ถูกยกระดับให้เป็น “อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)” ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๔,๑๕๐ ไร่ ในบริเวณตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ล่าสุดแห่งนี้ ที่กำลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนจะมีจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ พร้อมการพัฒนาเป็นสถานที่เพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติต่อไป

About the Author

Share:
Tags: ธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม / ไม้กลายเป็นหิน / จังหวัดตาก / ซากดึกดำบรรพ์ไม้ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ