Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม DTGO RISC สัมภาษณ์

RISC by MQDC ร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขพร้อมความยั่งยืนของทุกชีวิต

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบ นักวิจัย นักอนุรักษ์ ผู้ทุ่มเทด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ในวงการการออกแบบอุตสาหกรรม Upcycled Material มาหลายสิบปีก่อนที่เราจะคุ้นเคยกับคำว่า Sustainable ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

วันนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ในบทบาทหัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์กรความรู้พัฒนาการและพัฒนานวัตกรรมด้านคุณภาพชีวิตแห่งแรกของเอเชีย ในการแก้ปัญหาร่วมกับทีมนักวิจัยหลายศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สถาปนิก วิศวกร ออกแบบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และนิเวศวิทยา โดยมีบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของทุกชีวิต (For All Well-Being) ให้การสนับสนุน ลงมือผลักดันหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการลงมือทำอย่างแท้จริง

เริ่มจากการออกแบบศูนย์วิจัยให้ได้มาตรฐาน WELL Building Standard ระดับสากลเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่ในอาคาร ด้วยการออกแบบทั้งเรื่องอากาศ (Air) น้ำ (Water) แสงสว่าง (Light) โภชนาการ (Nourishment) ฟิตเนส (Fitness) สภาวะอยู่สบาย (Comfort) จิตใจ (Mind) พร้อมทั้งยังประหยัดพลังงาน ส่งเสริมพื้นที่ทำงานที่ทำให้เกิดการตื่นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังเพิ่มความสุขอีกด้วย 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)
งานวิจัยหลักของ RISC (Well-Being Research Hub) จึงแบ่งเป็น

1. คุณภาพอากาศ (Air Quality)

2. วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources)

3. วิทยาศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Science)

4. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Plants & Biodiversity)

5. ศาสตร์ความพร้อมรับมือ (Resilience)

แรงบันดาลใจและผลงานของ RISC

ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยเพื่อให้เมืองน่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีผลงานที่ภาคภูมิใจในการพัฒนาแนวคิดในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น

1. สนับสนุนให้โครงการรองรับและเลือกใช้วัสดุ Upcycled Material  เช่น ถนนยางมะตอย ผสมขยะพลาสติกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง คันกั้นขอบถนน ทางเดินเท้าที่ทำด้วยขยะพลาสติกผสมคอนกรีต หรือ ใช้พรมที่ทำจากขยะพลาสติกในทะเล

2. สร้างผืนป่าขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันกับผู้อยู่อาศัยในโครงการได้อย่างมีความสุข

3. ลดความร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ ด้วยนวัตกรรมส่งท่อน้ำเย็น (CUP) แทนการปล่อยลมร้อน ลดความร้อน และคาร์บอนในโครงการ

ชมคลิปอนุรักษ์ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

About the Author

Share:
Tags: ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์ / ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน / ณัฐภัทร ตันจริยภรณ์ / ดร.การดี เลียวไพโรจน์ / RISC / กชกร รัตนมา / รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ / MQDC / 101 TRUE DIGITAL PARK / ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ / DTGO / เกชา ธีระโกเมน / รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร / ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ / รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ / ดร.สิงห์ อินทรชูโต / ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ / รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร / sustainnovation / สริธร อมรจารุชิต / นิตยสารอนุรักษ์ / ทวีสุข ธรรมศักดิ์ / well-being program / วสุธา เชน / ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ / เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล / ณพล เกียรติก้องมณี / ธนวัฒน์ จินจารักษ์ / ชนินทร์ กุลสุรกิจ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ