Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

“การเคหะแห่งชาติ” เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.อุบลราชธานี 25 – 27 มี.ค. นี้

มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง คิดค่าเช่าราคาถูกเพียง 1,400-1,800 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่า พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวนรวม รวม 1,243 หน่วย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 196 หน่วย กาญจนบุรี 79 หน่วย มหาสารคาม 138 หน่วย สุรินทร์ 163 หน่วย อุบลราชธานี 242 หน่วย นครสวรรค์ 196 หน่วย และลำปาง 229 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัย 28 และ 30 ตารางเมตร ค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 – 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 242 หน่วย พร้อมทำสัญญาและเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ในอัตราค่าเช่า 1,400-1,800 บาท/เดือน เป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ภายในห้องพักอาศัยแบ่งเป็น 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับชั้นที่ 1 ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้ภายในห้องพักอาศัย

ทั้งนี้ จะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน อ้างอิงตามเงินเดือนขั้นต้นผู้มีรายได้น้อย/ข้าราชการบรรจุใหม่ 15,000 บาท/เดือน (วุฒิปริญญาตรี)

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลรราชธานี ใกล้แหล่งชุมชนย่านที่อยู่อาศัย ติดถนนสายหลัก (212) การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี
การคมนาคมสะดวก โครงการห่างจากถนนเพียง 100 เมตร และอยู่ใกล้แหล่งจับจ่ายใช้สอยที่สำคัญของจังหวัด  ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการและทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือสำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 08 1802 4076 ภายหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยสามารถเข้าอยู่ได้ทันที โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ​ (ถ้ามี), หลักฐานแสดงรายได้ และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำแทน)

“การเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน” นายทวีพงษ์ กล่าว

About the Author

Share:
Tags: การเคหะแห่งชาติ / อุบลราชธานี / นิตยสารอนุรักษ์ / anurakmagazine / เพื่อสังคม /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ