Sunday, July 14, 2024
เพื่อสังคม

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้โปร่งใสไร้การคอร์รัปชัน

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การต่อต้านคอร์รัปชัน ถือเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า โดยที่ผ่านมา บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจประกันและการเงิน ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนกล้าที่จะยกมือเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติ หรือการทุจริตในองค์กร พร้อมทั้งผลักดันให้มีแผนงานที่ชัดเจนและจัดการอบรมภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาร่วมบรรยายในงานปาฐกถาพิเศษ เพื่อมอบความรู้แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน ถึงความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2563 และผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีโครงการ “Zero Tolerance to Corruption หรือ ZTC ชาวไทยกรุ๊ป ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่องค์กร รวมทั้งจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีจำนวนผู้ที่ผ่านคะแนนประเมินความเข้าใจตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ถึง 98%

นอกจากนี้ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายแนวร่วม โดยสนับสนุนให้ทุกบริษัทในเครือ รวมถึงคู่ค้าและพันธมิตร สมัครเข้าร่วมหรือคงสถานะการเป็นสมาชิกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์ของ CAC พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อทุกฝ่าย และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างมีคุณธรรม

About the Author

Share:
Tags: anticorruption / Thaibev / ไทเบฟ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ