Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ รฟม. บูรณาการการใช้ที่ดินรฟม.เพื่อจัดทำที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการใช้ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี พลตรี ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยและ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคน มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)”

การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่จำเป็นต้องใช้ที่ดินจำนวนมาก การเคหะแห่งชาติมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย จึงบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า รวมถึงตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล พนักงานและอตีตพนักงาน รฟม. ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและเข้าถึงการใช้บริการอย่างเท่าเทียม อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ขอขอบคุณ รฟม. ที่ร่วมมือกันบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ เพราะเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในทำเลดีและในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ตลอดจนได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของการดำเนินชีวิตประจำวันต่อการเข้าถึงระบบขนส่งที่ทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น การลดระยะเวลา
และลดต้นทุนในการเดินทาง ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนให้มีมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”
นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด  

About the Author

Share:
Tags: อนุรักษ์ / Housing For All / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ / เพื่อสังคม / การเคหะแห่งชาติ / ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ / รฟม / นิตยสารอนุรักษ์ / ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ