Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ประกาศรางวัล ผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ทะเลเพื่อชีวิต Ocean for Life ครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๗

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๗ รวมมูลค่ากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนิสิตและนักศึกษาจาก ๗๐ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด

สำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้จัดประกวดผลงานเยาวชนในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ซี่งเป็นแนวทางของ ปตท.สผ. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มรายได้
ให้แก่ชุมชน ๑๗ จังหวัดรอบอ่าวไทย
 
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ PTTEP Teenergy ยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ และยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลไทยอีกด้วย

การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล “PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challenge” ครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงาน จำนวน ๗๐ ทีม จาก ๓๑ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Ocean for Life Logo Contest” จำนวน ๒๘๕ ผลงาน จาก ๗๐ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 

โดยมีคุณบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน

สำหรับผลตัดสินการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล “PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challenge” หัวข้อ PROTECT รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน ทุ่นเก็บขยะระดับผิวน้ำและใต้น้ำ ทีมเกาะเต่า จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี หัวข้อ PRESERVE รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรม Marinaut ยานผิวน้ำไร้คนขับ เตือนภัยรับแพลงก์ตอนบลูม ทีมนักเดินเรือ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ PROVIDE รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน The automatic warning of crab molting detection by application ทีม Scraber จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Ocean for Life Logo Contest” รางวัลชนะเลิศ: นางสาวนารดา กิตติคุโณกรณ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนลมหายใจแห่งท้องทะเล Ocean for Life: Breath of the Sea” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 www.facebook.com/pttepteenergycamp

About the Author

Share:
Tags: ปตท.สผ. / เพื่อสังคม / นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / anurakmagazine /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ