Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม Double A

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงาน “เดิน – วิ่ง ไปกับเราเพื่อกลุ่มเด็กอาการดาวน์”

 ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Double A Care เพื่อสุขอนามัย ให้กับมูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ออลล์ เพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อาทิ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม 2023 (Walk &Run For DownSyndrome) เดิน -วิ่ง ไปกับเราเพื่อเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม และเกิดการยอมรับในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ 

About the Author

Share:
Tags: ดั๊บเบิ้ลเอ / ดาวน์ซินโดรม / Double A /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ