Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเปิดตัว โครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เพื่อผู้สูงวัยอยู่อาศัยในชีวิตบั้นปลาย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติจัดพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์)โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวผ่านระบบ Video Conference

พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ ที่ตั้งโครงการ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประมาณ ๑๒.๒๔ ล้านคน (สถิติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔: กรมกิจการผู้สูงอายุ) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ ๖๖ ล้านคน พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ จึงมอบหมายนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภารกิจกระทรวง พม. ให้ครอบคลุมทุกมิติ

การเคหะแห่งชาติจึงได้พัฒนาอาคารต้นแบบ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอาชีพที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๘๙ หน่วยได้แก่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒๕ หน่วยระยะที่ ๒ จำนวน ๖๗๓ หน่วย ระยะที่ ๓ จำนวน ๙๘๘ หน่วย และระยะที่ ๔ จำนวน ๒,๒๐๓ หน่วย

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเคหะสุขเกษมมี ดังนี้ ๑.มีสัญชาติไทย อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ๒.สุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการพักอาศัยในโครงการ ๓.มีรายได้อย่างน้อย ๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน (สำหรับผู้เกษียณอาจเป็นรายได้โดยตรงของผู้เกษียณเช่น เงินบำนาญ เงินพิเศษ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลาน ๔.สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด และ ๕.ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นอันดับแรก)ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/sukkasem ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” เป็นโครงการที่เตรียมไว้รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการ เช่น ทหาร ตำรวจ และครู ที่ในขณะทำงานอยู่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ได้พักอาศัยอยู่บ้านพักสวัสดิการมาตลอดระยะเวลาการทำงาน เมื่อมีอายุถึง ๕๕ ปี ก็สามารถจองโครงการบ้านเคหะสุขเกษมได้ หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็สามารถอยู่ที่นี่ในระยะยาวไปจนถึงบั้นปลายชีวิตได้เลย พอเกษียณก็เก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ซึ่งการเคหะแห่งชาติตั้งใจออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความสะดวก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ลดคุณค่าของตนเองแม้อยู่ในอายุที่สูงวัย อีกทั้งองค์ประกอบภายในชุมชนที่ครบครันจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้มีความสุขอย่างแท้จริง”
 

About the Author

Share:
Tags: นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / anurakmagazine / เพื่อสังคม / การเคหะแห่งชาติ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ