Monday, July 22, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัล “วัฒนธรรศ” ด้านสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมผ้าไทยพื้นเมือง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับรางวัลวัฒนธรรศ สาขา เชิดชูอนุรักษ์ผู้บริหาร องค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมผ้าไทยพื้นเมือง โดยมี นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัล “วัฒนธรรศ” เชิดชูบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลวัฒนธรรศ จัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ ๒ เมษายนของทุกปิ ซึ่งตรงกับ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ
และความหมายของชื่อรางวัล “วัฒนธรรศ” นั้น คำว่า “วัฒน” แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม ซึ่งหมายรวมถึง
คำว่า “วัฒนธรรม” และ “ธรรศ” แปลว่า ความอลังการ ความยิ่งใหญ่ ดังนั้นเมื่อรวมความหมายของทั้งสองคำ
ก็จะแปลได้ว่า “ความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรม”

นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า “ตนเป็นคนชอบสวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น เนื่องจาก
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ สิ่งสำคัญคือสวมใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย และยังได้รณรงค์ให้พนักงานการเคหะแห่งชาติแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งยังเป็นเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทยอีกด้วย

About the Author

Share:
Tags: อนุรักษ์ออนไลน์ / เพื่อสังคม / การเคหะ / ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ / นิตยสารอนุรักษ์ / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ