Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่” ตั้งแต่วันที่ 11–25 พฤษภาคม นี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาการว่างงาน ขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงมอบหมายทุกหน่วยงานมอบของขวัญที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จัดทำโครงการสร้างอาชีพภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้กลับมามีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในอาชีพที่การเคหะแห่งชาติจัดเตรียมสำหรับพี่น้องประชาชน คือ “โครงการสร้างนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่” โดยการเคหะแห่งชาติ จะบูรณาการความร่วมกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทย

จัดอบรมพัฒนาทักษะวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินระบบออนไลน์จะบูรณาการความร่วมกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทย จัดอบรมพัฒนาทักษะวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินระบบออนไลน์ โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาฯ / พนักงานภาครัฐ – ภาคเอกชน : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ทั่วประเทศ) กลุ่มที่ 3 เทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มที่ 4 พนักงานการเคหะแห่งชาติ / กลุ่มคนทำธุรกิจการเกษตร / ปราชญ์ชาวบ้าน (เศรษฐกิจสุขประชา) / วิสาหกิจชุมชน โดยเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า (Market Approach / CostApproach/Income Approach / Residual Approach) การประเมินธุรกิจเฉพาะทางเพื่อการเสียภาษี / การวิเคราะห์ BOQ / การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินทรัพย์มูลค่าสินตามการใช้ประโยชน์บนที่ดิน การประเมินธุรกิจ (6 ธุรกิจทางเลือก กลุ่มเศรษฐกิจสุขประชา) และตัวอย่างกรณีศึกษา เป็นต้น

การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่” สามารถลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 11-25 พฤษภาคม 2565
โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้สิทธิเข้าอบรมผ่านทางอีเมลตามที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้

“อาชีพ นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่” เป็นอาชีพที่น่าสนใจมาก เมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว
จะมีองค์ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสามารถสอบเป็นนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หากสอบผ่านจะสามารถประกอบอาชีพนักประเมินได้ด้วย” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

About the Author

Share:
Tags: อนุรักษ์ / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ / เพื่อสังคม / การเคหะแห่งชาติ / นักประเมิน / นิตยสารอนุรักษ์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ