Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม WHA Group ADVERTORIAL

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ WeCYCLEมุ่งพัฒนาชุมชนและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผักตบชวาจากโครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว นำมาแปรรูปเพื่อผลิตกระเป๋านักเรียนและกระเช้าของขวัญตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการ WeCYCLE  ในการนำเส้นใยผักตบชวาจากโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ของดับบลิวเอชเอ และจัดกิจกรรม “ขอ ขวด ของเธอ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ นำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการ Upcycling เพื่อผลิตเป็นกระเป๋านักเรียน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตเป็นกระเช้าของขวัญ (Hamper) และกระเป๋าใส่แล็ปท็อป (Laptop Bag)ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในการดำเนินการ ขณะเดียวกันโครงการ WeCYCLE ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่โรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

กิจกรรม “ขอ ขวด ของเธอ” ภายใต้โครงการ WeCYCLE เชิญชวนให้พนักงานและลูกค้าของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำขวดพลาสติก PET และพลาสติกชนิดอื่น ๆ รวมถึงพลาสติกห่ออาหารและถุงพลาสติก มาส่งที่ตู้ YOUเทิร์น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดย YOUเทิร์น เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ GC ดำเนินการร่วมกับพันธมิตร เพื่อรณรงค์ให้มีการคัดแยกและนำพลาสติกใช้แล้วไปจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตู้ YOUเทิร์น ตั้งอยู่ที่อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ (สำนักงานใหญ่) เขตบางนา และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเออีก 8 จุด ดังนี้

  1. ESIE Plaza 1
  2. อาคาร ESIE Plaza 2
  3. อาคาร ESIE Plaza 3
  4. WHA City Park
  5. สำนักงาน ESIE
  6. สำนักงาน WHA ESIE 4
  7. สำนักงาน WHA EIE (มาบตาพุด)
  8. สำนักงาน WHA RIL

ในส่วนของกระบวนการ Upcycling ทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้นำผักตบชวาจากโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ โดยเลือกเฉพาะก้านสดมาครูดและตากแห้งจนได้เป็นเส้นใยผักตบชวา จากนั้นนำมาปั่นรวมกันกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ซึ่งได้จากการนำขวดพลาสติก PET เข้าสู่กระบวนการแปรรูป จนได้เป็นเส้นด้าย และนำไปทอเป็นผืนผ้า เพื่อนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋านักเรียน กระเช้าของขวัญ และกระเป๋าใส่แล็ปท็อปที่มีมูลค่าและใช้งานได้จริง

น้ำสะอาด โลกสะอาด

ในปี 2559 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้เปิดตัวโครงการ Clean Water for Planet โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้ชุมชนต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลองโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นระบบบำบัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ให้แก่เทศบาลตำบลหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี นอกจากนั้น ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการบริหารจัดการน้ำเสียและวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมวิศวกร โดยเน้นการนำความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในสถานที่จริงภายในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ อีกด้วย

ในเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ Clean Water for Planet Learning Center ขึ้น  เพื่อแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชันการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เชื่อมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ โดยการนำสิ่งของหรือวัสดุใช้แล้วที่เคยถูกทิ้งเป็นขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการ Upcycling ได้แก่ ผักตบชวาจากโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ และขวดพลาสติก PET ที่พนักงานและลูกค้าได้ช่วยกันเก็บรวบรวม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋านักเรียนสำหรับเด็กๆ ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม กระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้แก่คู่ค้าและลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกในชุมชนโดยรอบยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเส้นใยผักตบชวา ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้โครงการ WeCYCLE เกิดขึ้นและดำเนินไปได้ด้วยดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า” พร้อมเสริมว่า “เราตั้งเป้าที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ดิฉันเห็นถึงความตั้งใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ชาวดับบลิวเอชเอได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนและสังคมของเราด้วย

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการของการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความไม่สมดุลจากวิกฤติโรคระบาด และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงานในทุกมิติ

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ เพื่อมอบโลกใบที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นหลังในอนาคตต่อไป

About the Author

Share:
Tags: WHAGroup / ฉบับที่ 68 / cleanwaterforplanet / wecycle / upcycle /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ