Sunday, July 14, 2024
เพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย ADVERTORIAL

กรุงไทยร่วมคืนความสมบูรณ์สู่ผืนป่า เพื่อชุมชนและช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก ที่ครอบคลุม ๕ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และสระแก้ว ซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่มีพื้นที่รวม ๑,๓๖๓,๓๒๓.๐๕ ไร่ อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์

โดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการอพยพคนออกจากพื้นที่ใจกลางป่า ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกปล่อยทิ้งกลายเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า

กรุงไทยร่วมคืนความสมบูรณ์สู่ผืนป่า

เพื่อชุมชนและช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันพบว่า ช้างป่าบางกลุ่มได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่า เนื่องจากในพื้นที่ป่ามีแหล่งอาหารไม่เพียงพอ และพื้นที่ป่ารอยต่อถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง มีการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร

ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงรับทราบถึงปัญหาของการใช้พื้นที่ป่าร่วมกันระหว่างคนกับช้าง เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทรงได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริให้ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า ที่สำคัญคือ การสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้แก่ช้างป่า รวมถึงศึกษาและจัดเก็บข้อมูล พร้อมนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ธนาคารกรุงไทยได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องของพื้นที่สีเขียวและการอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของธนาคาร “ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน” ธนาคารจึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท แก่มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า สร้างความสมดุลในธรรมชาติ

อีกทั้ง ธนาคารได้จัดกิจกรรม “พัฒนาปลูกพืชแนวกันชน เพื่อเกษตรชุมชน” รวมพลังพนักงานจิตอาสาของธนาคาร ชาวบ้าน และนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ชุมชนหนองกระทิง ชุมชนคลองมะหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า ๓๐๐ คน ร่วมกันกำจัดวัชพืชและปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่ใช่อาหารของช้าง อาทิ สะเดา ขี้เหล็ก ชะอม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นแนวกันชนไม่ให้ช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่ชุมชน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้พนักงาน ชาวบ้าน และเยาวชน ใส่ใจในการใช้พื้นที่สีเขียว รวมถึงการอยู่ร่วมกันในธรรมชาติอย่างยั่งยืน

About the Author

Share:
Tags: อนุรักษ์ / ป่า / ช้าง /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ