Sunday, July 14, 2024
เพื่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ ADVERTORIAL

“เปรียญธรรม 9 ประโยค” การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย

การศึกษาและการสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์ให้ภิกษุและสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนสูงสุดตามกำลังสติปัญญาของแต่ละรูป โดยภิกษุสามเณรผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความรู้ชั้นสูงสุดของวงการการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นผู้แตกฉานในพระปริยัติธรรม อีกทั้งภิกษุและสามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยคนั้น ล้วนเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏทั้งในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในประเทศที่นับถือและให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาทั่วโลก

อนึ่ง พระภิกษุและสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จะได้รับพระราชทานไตรจีวรและพัดยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสามเณรผู้สอบได้เปรียญ 9 ประโยค จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็น “นาคหลวง” และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชาอุปสมบทตามโบราณราชประเพณี  ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง

ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในประเทศไทย มีแม่กองบาลีสนามหลวง กำกับดูแลการศึกษาของคณะสงฆ์ กำหนดนโยบายหลักสูตรเปรียญธรรมในแต่ละชั้นประโยค รวมทั้งดำเนินการจัดสอบวัดผลระดับประเทศที่เรียกว่า สอบบาลีสนามหลวง และเป็นผู้ออกหนังสืออันเป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านในแต่ละชั้นประโยค โดยแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับสนอง ปัจจุบันมี พระพรหมโมลี     (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ. 9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะแก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประจำทุกปี ด้วยมุ่งหมายแสดงความยินดีในผลสำเร็จทางการศึกษา ยกย่องในความวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งเพื่ออุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมั่นคงสืบไป  โดยในปีพุทธศักราช 2566 นี้ นับเป็นปีที่ 50 ที่ธนาคารกรุงเทพจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะแก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งในปีนี้มีพระภิกษุและสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป รวมพระภิกษุและสามเณรซึ่งได้รับการถวายมุทิตาสักการะจากธนาคารกรุงเทพเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,859 รูป แบ่งเป็นพระภิกษุ 1,560 รูป และสามเณร 299 รูป

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดทำหนังสือ “ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค” เป็นประจำทุกปี โดยมีรายชื่อและประวัติย่อพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระภิกษุสามเณรในแต่ละรุ่นได้เก็บไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป

สามารถดูรายละเอียดหนังสือ “ทำเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยค” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่  

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/The-Buddhist-Theology-Examination

สแกน QR Code

About the Author

Share:
Tags: E-book / ฉบับที่ 70 / BBL / bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ / เปรียญธรรม 9 ประโยค /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ