Monday, July 15, 2024
เพื่อสังคม ไทยเบฟ

ไทยเบฟ สนับสนุนการพัฒนาโครงการคลองเปรมประชากรฯ ผลักดัน สร้างงาน สร้างอาชีพ และกีฬาให้กับเยาวชน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ โครงการคลองเปรมประชากร หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่” จัดโดย กรุงเทพมหานคร พร้อมเครือข่ายภาคีภาครัฐและเอกชน  พร้อมเปิดตัวยุวชนสายตรวจคลองเปรมประชากร เตรียมเดินหน้าส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมภายในงาน ณ ชุมชนประร่วมใจ 2 เขตจตุจักร

            คุณสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ในฐานะตัวแทนบริษัทภาคเอกชน ที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรที่จะมุ่งเน้นตามแผนแม่บทของโครงการ และความต้องการของชุมชนเป็นหลักซึ่งทางไทยเบฟ ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงเปิดโครงการคลองเปรมประชากร หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ซึ่งเป็นแผนงานระยะสั้น ตั้งแต่การร่วมตัดสินคัดเลือกพื้นที่ การสนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลบ้านตัวอย่าง และชุมชนตัวอย่าง โดยมีแผนการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในระยะกลางและระยะยาวด้วย

            โดยไทยเบฟเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยระยแรกจะเน้นเรื่องของกีฬาที่เป็นสื่อในการสร้างการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนด้วย  ซึ่งวันนี้เราได้มีการมอบลูกฟุตบอลให้กับ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร และชุมชนวัดรังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนฝึกฝนทักษะและต่อยอดด้านกีฬาฟุตบอลต่อไป และนอกจากนี้ทางไทยเบฟ เรายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โครงการ “เก็บ กลับ recycle by TBR (ThaiBev Recycle)” ที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้ คัดแยก และการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืน สู่กระบวนการรีไซเคิล ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

          สำหรับโครงการ คลองเปรมประชากร หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ ซึ่งเป็นแผนงานระยะสั้นในการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ถือเป็นการสร้างชุมชนที่ดีเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆพื้นที่ อยากให้พี่น้องชุมชนรักษาความเข้มแข็งนี้ไว้  เพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร และเปิดโอกาสให้ไทยเบฟฯได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการฯนี้ครับ”

การพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ ระยะกลาง พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และระยะยาว ขยายผลชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ไปทุกชุมชนริมคลองเปรมประชากร

ทั้งนี้ การดำเนินการในระยะสั้น เป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านเรือนและชุมชน มีการนำร่อง 3 ชุมชน คือ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร และชุมชนวัดรังสิต จ.ปทุมธานี รวมบ้านเรือนจำนวน 693 หลัง

โดยจัดให้มีการประกวดชุมชนที่มีการพัฒนาดีเด่น ระดับ Cluster หรือกลุ่มบ้านย่อย ๆ ในชุมชน จำนวน 30 Cluster มีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ
1. ความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน
2. มีพื้นที่จัดเก็บขยะ/รองเท้าเป็นระเบียบ
3. การจัดพื้นที่หน้าบ้านให้น่ามอง ไม่รก
4. มีการปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว เป็นระเบียบ
5. ไม่มีการดัดแปลงหรือปรับสีพื้นฐานของอาคาร
6. จัดเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงเป็นระเบียบ

ผลการประกวด มีดังนี้ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 คลัสเตอร์ที่ชนะ คือ คลัสเตอร์ 11 จำนวน 25 หลังคาเรือน รางวัลหลังละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 50,000 บาท ชุมชนประชาร่วมใจ 2 คลัสเตอร์ที่ชนะ คือ คลัสเตอร์ 4 จำนวน 27 หลังคาเรือน รางวัลหลังละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 54,000 บาท และชุมชนวัดรังสิต คลัสเตอร์ที่ชนะ คือ คลัสเตอร์ 3 จำนวน 20 หลังคาเรือน รางวัลหลังละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 40,000 บาท

นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้มอบป้ายรางวัลชุมชนดีเด่น 3 ประเภท ประกอบด้วย ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ได้รับรางวัลการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ได้รับรางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว และชุมชนวัดรังสิต ได้รับรางวัลชุมชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดตัวยุวชนสายตรวจคลองเปรมประชากร ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยป้องกัน เฝ้าระวัง และรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาที่อยู่อาศัย และอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเปรมประชากรอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การขยายผลไปยังชุมชนและกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากร

About the Author

Share:
Tags: ไทยเบฟ / Thaibev / คลองเปรมประชา /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ