Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม ซีพีเอฟ

กรมป่าไม้ มอบโล่”ซีพีเอฟ” ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมป่าไม้ ในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2564 สาขาการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ จากการดำเนินโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติม 6,971 ไร่ สู่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (18 กันยายน 2564) กรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี คล้ายวันสถาปนากรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและมีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมฯ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกให้รับโล่ในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ จากการดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า กรมป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของโลกโดยเฉพาะผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายด้านความยั่งยืน ซึ่งเราคาดหวังว่ากรมฯจะนำนวัตกรรมมาใช้ในการฟื้นฟูป่าให้รวดเร็วและขยายพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อปกป้องรักษาโลกของเราและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงได้บูรณาการความร่วมมือ 3 ประสานกับกรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 6,971 ไร่ ในโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีส่วนร่วมดำเนินการครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2559 สำรวจพื้นที่ ศึกษารูปแบบการปลูกป่า การวางแผนปลูกป่า ดูแลให้ต้นไม้ในพื้นที่เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ โดยมีจิตอาสาซีพีเอฟติดตามการดำเนินโครงการฯอย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบันกลับสู่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

“ซีพีเอฟสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินกิจกรรมติดตามและดูแลผืนป่า อาทิ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า จัดทำแนวกันไฟ กำจัดวัชพืชเพื่อส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ การปลูกเสริมป่า และในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 บริษัทฯ จ้างชุมชนในพื้นที่ติดตามดูแลผืนป่าอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมไปถึงต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ผ่านการส่งเสริมชุมชนทำโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ” นายวุฒิชัย กล่าว

นอกจากนี้ ผืนป่าแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า สามารถเป็นต้นแบบให้กับการฟื้นฟูผืนป่าอื่นๆของประเทศ จากการใช้การปลูกป่าใน 4 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่วยย่นระยะเวลาการฟื้นฟูได้เร็วกว่าปล่อยให้ฟื้นเองตามธรรมชาติ โดยที่ซีพีเอฟเข้ามาช่วยดูแลการปลูกป่า การจัดการเรื่องระบบน้ำเพื่อช่วยให้ต้นไม้ในพื้นที่เติบโต เพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกได้เกือบ 100%

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยแล้ว ยังสนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือเครือซีพีที่มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น มู่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และเป็นโครงการที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)ในประเด็นClimate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน ./

-ข่าวสารอนุรักษ์ออนไลน์ 20 กันยายน 2564-

About the Author

Share:
Tags: ลพบุรี / CPF / กรมป่าไม้ / เขาพระยาเดินธง / นิตยสารอนุรักษ์ / วราวุธ ศิลปอาชา / อนุรักษ์ / วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ / anurakmagazine / สิ่งแวดล้อม / ซีพีเอฟ / อนุรักษ์แท็บลอยด์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ