Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ ส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยเข้าถึงการศึกษา ร่วมขับเคลื่อน”คอนเน็กซ์ อีดี”  

ด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในศักยภาพของภาคเอกชน ให้มีบทบาทร่วมยกระดับการศึกษาของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ” จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง   สานต่อความร่วมมือสนับสนุนมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT  ED)ตั้งแต่ปี  2559  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯในปีแรก จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ 8 ที่ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน 50   องค์กร ส่งเสริมเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม                 

 จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 5,570 โรงเรียน ในความดูแลของมูลนิธิ CONNEXT ED เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของซีพีเอฟ 302 โรงเรียน  ครอบคลุมพื้นที  4 จังหวัด คือ  จังหวัดนครราชสีมา   ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสระบุรี   โดยในปี 2560-2566  ซีพีเอฟให้การสนับสนุนโครงการต่างๆของโรงเรียนไปแล้ว  351  โครงการ  และในปีการศึกษา 2566 ได้พิจารณาโครงการของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจำนวน  74 โครงการ ทั้งด้านวิชาการ ด้านเกษตร และด้านวิชาชีพ  อาทิ  โครงการ Active Learning โครงการ STEM : Coding  โครงการ Smart Kid-English  โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ  โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  โครงการเกษตรผสมผสาน  และโครงการร้านกาแฟเด็กน้อย            

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการด้านเกษตรและวิชาชีพซึ่งตรงกับความรู้และความเชี่ยวชาญที่ซีพีเอฟมีอยู่ สามารถให้คำแนะนำคุณครูและนักเรียน ร่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ผลักดันการดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ เช่น โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ เป็นโครงการที่ซีพีเอฟส่งสัตวบาลให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ การดูแลไก่ การให้อาหาร ฯลฯ  โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย เป็นโครงการที่โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือในการดูแลความพร้อมด้านพื้นที่  วิทยากรจากสตาร์คอฟฟี่ หนึ่งในแฟรนไชส์ธุรกิจห้าดาวให้ความรู้  และให้คำแนะนำด้านการตลาด ฯลฯ  สอดรับกับนโยบายของบริษัที่ส่งเสริมบุคลากร นำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม     

นอกจากนี้  ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงได้เข้าร่วม  “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ ICT Talent  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยได้สนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่และผ่านการคัคเลือกตามคุณสมบัติให้ประจำตามโรงเรียนภายใต้การดูแลของซีพีเอฟ  ทำหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมคุณครูใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน นำร่อง 3 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหัวยหัน จ.ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  จ.บุรีรัมย์ และ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย  จ.นครราชสีมา   และโรงเรียนเครือข่ายรวมอีก 12  โรงเรียน  โดยมีเป้าหมาย คือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คุณครูมีความชำนาญในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน  นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เข้าถึงสื่อดิจิทัลและและแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้  เป็นต้น          

ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากซีพีเอฟ สามารถวัดผลได้จากรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ  โดยในปี 2565 โรงเรียน อาทิ  รร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จ.สระบุรี  ทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากชมรมวิทยาการหุ่นยนต์ประเทศไทย รร.ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยคุณ)  จ.นครราชสีมา ทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างอาชีพการทำเส้นขนมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  โครงงานอาชีพการทำเส้นขนมจีนสีสมุนไพร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   รร.บ้านห้วยจรเข้  จ.นครราชสีมา  ทำโครงการนักเทคโนโลยีน้อยก้าวสู่อาชีพ PLC & INNOVATION ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงาน โรงเรียนบ้านบุเขว้า จ.นครราชสีมา ทำโครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ ส่งผลให้กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียน ได้รับรางวัลที่ 1 สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  และได้รับรางวัลที่ 1 บุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับประเทศ    

ปี 2566   โรงเรียนบ้านห้วยหัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดนวัตกรรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นต้น  

ตลอด  7 ปี ที่ซีพีเอฟเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ขับเคลื่อนเป้าหมายของมูลนิธิ CONNEXT ED มีการจัดระดับคุณภาพโรงเรียน (School Grading)และตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียน (KPIs) เป็นเกณฑ์ในการประเมินการดำเนินงานและติดตามพัฒนาการของโรงเรียนในแต่ละด้าน เช่น ด้านผู้เรียน   ด้านการมีส่วนร่วม     ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา    ด้านหลักสูตรและการสอน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน  นอกจากช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาแล้ว  เด็กๆยังสามารถนำประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงจากการลงมือปฏิบัติ เติบโตสมวัยทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคม  เศรษฐกิจ  และประเทศชาติต่อไป

About the Author

Share:
Tags: ซีพีเอฟ / CPF / CONNEXT  ED /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ