Tuesday, July 23, 2024
เพื่อสังคม นิตยสารอนุรักษ์

นิตยสารอนุรักษ์ มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

คุณ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินบริจาคจากคุณ อาภาภรณ์ โกศลกุล ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา “นิตยสารอนุรักษ์” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณ เรณุมาศ อิศรภักดี ร่วมเป็นสักขีพยาน

– ข่าวสารนิตยสารอนุรักษ์ออนไลน์ 30 กันยายน 2564-

About the Author

Share:
Tags: อนุทิน ชาญวีรกูล / อาภาภรณ์ โกศลกุล / เรณุมาศ อิศรภักดี / นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / ชื่นชมอดีต / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ / อนุรักษ์ออนไลน์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ