Saturday, July 20, 2024
เพื่อสังคม ซีพีเอฟ ไทยยูเนี่ยน ไทยเบฟ

SX2023 ปลุกกระแสเยาวชน และผู้เข้าชมงานกว่า 3 แสนคน ขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” เพื่อโลกที่ยั่งยืน 

ต้นแบบของ “Collaboration platform” พลังแห่งความร่วมมือด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน สำหรับงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) บนแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) มาเป็นแนวทางในการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่สร้างปรากฎการณ์ให้ทุกภาคส่วน และเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญ และร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” ( Decade of Action) ให้สำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการ SX 2023 เผยว่า “ขอขอบพระคุณเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน และทุกๆ คนที่มาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยืนยืนไปด้วยกัน ซึ่งคณะผู้จัดงานต้องการผลักดันให้ SX2023 เป็นงานระดับนานาชาติ เพราะจุดมุ่งหมายสำคัญคือ อยากให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคลไปสู่การดำเนินชีวิตที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ว่าเราจะช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร เราได้ร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวอย่างไร เราดูแลบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เหลือใช้ได้มากน้อยอย่างไร  สิ่งสำคัญคือการที่ถ้าเราใส่ใจและการได้ประเมินตัวเองคือแนวทางไปสู่การพัฒนา เพราะถ้าไม่มีจุดที่เราประเมินเราก็อาจไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาหรือให้ความสำคัญกับเรื่องไหนต่อ พลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนคือ รวมทั้งความมีจิตอาสาที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปัน เพื่อสร้างประโยชน์ดีๆ ให้กับสังคมในมิติต่างๆ 

งาน SX2023 มีแรงบันดาลใจการจัดงานด้วยแนวคิดเรียบง่าย “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ที่สะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกันในทุกมิติ ที่ทำให้ทุกคนมารวมพลังกันในวันนี้เพื่อสร้างโลกแห่งอนาคตของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) จากการผสานความร่วมมือขององค์กรนานาชาติ วิทยากร และเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนระดับภูมิภาค และระดับโลก และยังมีการจัดงานใหญ่ระดับประเทศ และอาเซียนขึ้นในระหว่างงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอาทิ งานประชุม ภาคีการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทีวีสิน มาเป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะปลุกคนไทยให้เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมด้านการผลิต และบริโภค เพื่อโลกที่ยั่งยืน 

ซึ่งผมคาดหวังว่า SX 2023 จะเป็นหมุดหมายให้ทุกคนอยากมาร่วมงานอีกในครั้งต่อ ๆ ไป โดยตลอด 10 วัน มีคนเข้าร่วมงานกว่าสามแสนคน และที่ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะกว่า 60 % ของผู้เข้าชมงานคือเด็ก และเยาวชน นับเป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นวงกว้าง เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนที่ต้องช่วยกันลงมือทำ และจะยั่งยืนอย่างไรอยู่ที่พวกเราทุกๆ คน ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคณะผู้จัดงานที่จะจัดงาน Sustainability Expo อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนให้สำเร็จตามเป้าหมายของโลกในปี 2030 

นอกจากนี้ มาลองฟังเสียงสะท้อนจากบุคคลสำคัญ และผู้ร่วมงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในแง่มุมต่างๆ อาทิ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

“จำนวนคนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดจนหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาจริงๆ จึงอยู่ที่การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ภารกิจของเราคือต้องรักษาโลกนี้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของเรา ถ้าเราใช้ทรัพยากรจนหมดในวันนี้ลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไร”

Gita Sabharwal UN Resident Coordinator in Thailand 

ยั่งยืน ในแบบที่คุณเข้าใจ เราแต่ละคนต้องให้คำนิยามความยั่งยืนว่ามีความหมายต่อพวกเราอย่างไร ตราบใดที่พวกเราทำตามหัวใจ ทำตามความชอบ และตามพลังที่มี” “Follow your heart and take the whole concept of sustainability into your life. Define sustainability the way you understand it. Each of us needs to define sustainability as what it means to us as long as they follow their hearts, their passion, and their energy.”

Nicky Clara Disabilities Womenpreneur and Founder of Berdayabareng

“จงมีทัศนคติแห่งความ เพียงพอ บางทีเราก็ลืมคำว่าพอไปเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาอย่างไร แต่เราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไป จะถูก จดจำอย่างไร และคุณต้องการให้โลกนี้จดจำสิ่งใด” “Have enough mindset; sometimes we forget the word enough.

We cannot choose how we were born, but we can choose, as we left this world, how we can be remembered, what you want to be remembered by this world.”

นายเรอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

“ดีใจที่เห็นเอกชน ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น สิ่งที่สำคัญพอกันคือ ภาครัฐเองก็ต้องเร่งทำ เร่งกระตุ้นในภาครัฐด้วยกันเอง นโยบายทั้งหลาย ถ้าไม่ได้นำไปปฏิบัติใช้ มันก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษเท่านั้น ผมเชื่อมั่นในศักยภาพคนไทยทั้ง 66 ล้านคน ถ้าเราทำด้วยกัน เราสามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าทำด้วยกัน ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ Together possible” 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  “อยากเห็นเอกชน เป็นผู้นำตลาดที่ดีและเสนอทางเลือกให้ผู้บริโภค สนับสนุนสังคมมากขึ้น รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างพื้นที่ ชุมชนสีเขียว และการแผ่กำลังไปสนับสนุนพื้นที่ที่ห่างไกล ส่วนของภาครัฐ ต้องจริงจังมากขึ้น มีกฎหมายที่จริงจังและมี incentive ให้คนมากยิ่งขึ้นน่าจะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” 

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

“ ความร่วมมือ หรือ COLLABORATION แบบ CROSS-INDUSTRY จะทำให้ความรู้เรากว้างขึ้น 

COLLABORATION เป็นความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะเป็นกำลังมหาศาล เราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกัน เรา FOCUS ที่ลูกค้า ไม่ว่าภาครัฐ เอกชน การศึกษา ประชาสังคม ต้อง COLLABORATION ด้วย ถ้าร่วมมือกัน เราก็จะหักโค้ง ก่อนชนได้ทัน ”

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

“ วิกฤติ ทำให้คนวิ่งเร็วที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรม และวิกฤติเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้ ทำให้เป็นโอกาส ให้เราปรับตัวให้อยู่ตรงนี้ได้ ถ้าบริษัท ปรับได้ อยู่ได้ ก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน มี 3 มิติที่ไม่ค่อยมาพร้อมกัน คือ การเงิน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ความสำคัญ คือ ทำอย่างไร จึงจะหาจุด BALANCE ของ 3 มิตินี้ได้ ” 

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด “ขยะไม่มีในโลก มันคือทรัพยากรที่สร้างรายได้ สร้างบ้านหลังใหญ่ เมื่อคัดแยกแล้ว ของเหล่านี้จะไม่ใช่ขยะ เมื่อคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือสินค้าของเราทุกคน เป็นการสร้างโอกาสให้แก่เรา” 

คุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ “ก้าวคนละก้าว” 

“สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง ร้องเพลง หรือทำมูลนิธิเพื่อน้องๆ เพื่อ รพ. เราอยากทำมันเต็มที่  ทำในแบบของเรา โดยที่เราไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ สิ่งที่เราได้ลงแรง ได้ตั้งใจทำด้วยกันกับทุกๆคน คือปลายทางที่มีความสุขและเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ “ 

คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักสิ่งแวดล้อมและธุรกิจเพื่อสังคม

“อยากเห็นเอกชน เป็นผู้นำตลาดที่ดีและเสนอทางเลือกให้ผู้บริโภค สนับสนุนสังคมมากขึ้น รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างพื้นที่ ชุมชนสีเขียว และการแผ่กำลังไปสนับสนุนพื้นที่ที่ห่างไกลส่วนของภาครัฐ ต้องจริงจังมากขึ้น มีกฎหมายที่จริงจังและมี incentive ให้คนมากยิ่งขึ้นน่าจะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” 

เจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ Media and Event Amarin Group “การจัดงานให้ยั่งยืน ไม่อยากให้เป็น KPI แต่อยากให้เป็นวัฒนธรรม และไม่ใช่คำสั่งครั้งต่อครั้ง แต่ให้เป็นกิจวัตรหรือนิสัย”

ท้ายสุดเสียงจากหนูน้อยเยาวชน อัศดิศ แดงแก้ว  (น้องอาษา)  อายุ 5 ขวบ หนูมาปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วคับ สนุกมาก หนูได้เห็นแมลงเยอะ ๆ ด้วย ที่นี่ก็สอนแยกขยะด้วย เหมือนที่โรงเรียนหนูเลย ปีหน้าหนูจะมาอีกครับ เพราะแม่บอกว่า มีอีกหลายเรื่องที่หนูต้องเรียนรู้เพื่อโลกของเราครับ

ด.ช.อัครินทร์ เกษมเวชยานนท์ อายุ7 ขวบ วันนี้ผมมา Kid zone ตื่นเต้นมากๆครับ ได้เข้ามาดู Bug Wonders ได้เห็นโลกของแมลงจริงๆ ผมเห็นตัวเลยครับ ที่ผมชอบคือ ผีเสื้อราชินี ปลวก มันเหมือนจริงมากๆครับ และได้เล่นกิจกรรมตามฐานด้วยนะครับ เล่นเกมแยกขยะด้วยว่าขยะแบบไหนควรทิ้งถังขยะสีอะไร ทำให้ได้รู้ว่าต้องทิ้งขยะอย่างไรให้ถูกถัง และที่ผมชอบมากๆ คือ โซนหุ่นยนต์ พี่ๆ สอนให้ได้เรียนรู้และลงมือประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการต่อวงจรไฟฟ้าครับ

ทั้งหมดนี้ คือพลังแห่งโลกอนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน application SX และhttps://www.sustainabilityexpo.com ได้ตลอดทั้งปี

About the Author

Share:
Tags: #ไทยยูเนี่ยน / #SX #SX2023 #SustainabilityExpo #ยั่งยืน #thaibev #ไทยเบฟ #thaiunion #ไทยยูเนี่ยน #ปตท #ptt #GC #นิตยสารอนุรักษ์ #anurakmagazine #SCG #วราวุธศิลปอาชา #CPF #ซีพีเอฟ / #SX / #ยั่งยืน / #sustainabilityexpo / #SCG / #SX2023 / #anurakmagazine / #thaibev / #pt / #GC / #ปตท / #cpf / #ซีพีเอฟ / #นิตยสารอนุรักษ์ / #วราวุธศิลปอาชา / #THAIUNION /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ