Thursday, July 18, 2024
เพื่อสังคม ไทยเบฟ

ชุมชนกะดีจีน “ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา”

ชุมชนกะดีจีน

“ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา”

ต่อยอดความดีงามของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม

“ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา ระบบนี้ยังไม่มีในประเทศไทย เราจะทำที่ชุมชนกะดีจีนเป็นที่แรก”

นี่เป็นประโยคส่วนหนึ่งของพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ได้กล่าวไว้ในการเสวนา ๓ ศาสนา หัวข้อ “ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา” โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วย มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อิหม่ามนาวิน สาสนกูล อิหม่ามมัสยิดกูวติลอิสลาม ร่วมเสวนาในงาน “สมโภชพระอาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กล่าวว่า “จิตใจพัฒนา หมายความว่า ถึงแม้ความทันสมัย Smart Community จะเข้ามา สิ่งที่เราต้องรักษาคือ คุณค่าของชุมชน คุณค่าความรัก ความสามัคคี วัฒนธรรม ที่มีรากฐานมาจากศาสนา วัฒนธรรม พุทธ คริสต์ อิสลาม ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งพัฒนาให้เกิดคุณค่า ๔ ประการ ในชุมชนย่านกะดีจีน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั่นคือ พอดี พอเพียง พอเหมาะ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

จึงได้เกิดเป็นความร่วมมือ (MoU) ในโครงการ ร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน ระหว่างวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ C asean และมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เพื่อการพัฒนาชุมชนในเชิงวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการบริหารจัดการชุมชนอัจฉริยะ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืน”

ความสำเร็จในวันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือ “บวร” อันเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาชุมชนเมือง และนับเป็นการเสวนาที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดั่งญาติมิตรมาอย่างยาวนาน ของชุมชนที่ได้รับการขนานนามว่า ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ ดังพุทธสุภาษิตของท่านพุทธทาสภิกขุที่กล่าวไว้ว่า

“ถ้าไม่มีการพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาสิ่งใดก็ไร้ผล การพัฒนาต้องเริ่มต้นที่ใจคน จึงส่งผลพัฒนาที่ถาวร”

About the Author

Share:
Tags: Thaibev / ชุมชนกะดีจีน / นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / เที่ยวไปรักษ์ไป / anurakmagazine /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ