Monday, July 22, 2024
เพื่อสังคม Double A

Double A มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 เดินหน้าโรดแมป ขับเคลื่อนธุรกิจ ลดโลกร้อน

ดั๊บเบิ้ล เอ ประกาศเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2050 เดินหน้าRoadmap ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมใช้รถไฟฟ้า (EV) ในการขนส่ง และตอกย้ำการขับเคลื่อนธุรกิจบนแนวนโยบาย ESG ชู 3S เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้แก่ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25% ภายในปี 2030 บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2040 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ในปี 2065 โดยแผนงานและการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ โดยยังคงคุณภาพระดับพรีเมียมเพื่อผู้บริโภคเหมือนเดิม”

นายโยธินกล่าวต่อว่า ดั๊บเบิ้ล เอ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด รวมถึงนำแนวทาง ESG มาขับเคลื่อนธุรกิจ และ ด้วยโมเดลทางธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานคาร์บอนต่ำ ตั้งแต่เริ่มแรก เน้นการดำเนินการอย่างยั่งยืน ใน 3 ด้าน (3S) ได้แก่

Sustainable Sourcing โดยการใช้วัตถุดิบจากต้นกระดาษของเกษตรกร และไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งต้นกระดาษเหล่านี้มีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมากและต่อเนื่อง

Social Harmony โดยเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษสามารถมีรายได้เสริมที่ยั่งยืน อันจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของสังคมไทยไปพร้อม ๆ กัน

Self Sufficient นำของเหลือจากการผลิตมาสร้างเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด โดยทุกขั้นตอนในการผลิตเรามี By product หรือ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิต มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเช่น การส่งน้ำมันยางไม้ (Black liquor) จากการผลิตเยื่อ นำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) นอกจากนี้ยังมีโครงการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ในการผลิต และการใช้รถขนส่งไฟฟ้า (EV)ในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บนหลัก 4R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และ Renewable

จากการดำเนินการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นสำคัญ ทำให้ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติจาก FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification) รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากไม้เพื่อการพาณิชย์ และกระบวนการผลิตที่ถูกจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network – TCNN) ที่มีองค์กรชั้นนำระดับประเทศจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นกว่า 500 องค์กร ที่จะช่วยผลักดันให้มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายทางคาร์บอนของประเทศด้วย

“แม้จะเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะให้บรรลุเป้าหมาย เราเชื่อว่า ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เราจะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้เร็วขึ้น เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเรา” นายโยธินกล่าว 

About the Author

Share:
Tags: Reuse / Thailand Carbon Neutral Network / recycle / Double A / sustainable / Net Zero / Reduce /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ