Thursday, July 18, 2024
เพื่อสังคม ทิพยประกันภัย

TIPH เสริมความแข็งแกร่ง จัดทัพตั้ง Flagship Company ลุยลงทุนธุรกิจสนับสนุนประกันภัย

บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TIPH  นำทัพโดย ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าจัดตั้ง บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด (TIP ISB) เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ TIPH มุ่งหวังให้เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) ในกลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ธุรกิจประกันภัย ในฐานะธุรกิจหลักของกลุ่ม TIPH มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ TIPH ให้มีความชัดเจน รองรับโอกาสในการสร้างฐานพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้ TIPH มีแผนที่จะส่ง TIP ISB เข้าลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจสำรวจภัย และธุรกิจให้บริการฝึกอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัย (Insurance Supported Business) ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 1 ล้านบาท โดยมีบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะใช้สำหรับการลงทุนของ TIP ISB ในอนาคต จะมาจากเงินเพิ่มทุนจาก TIPH โดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดตั้ง TIP ISB ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้ง

ตามที่ TIPH มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยชั้นนำในภูมิภาค TIPH จึงได้ดำเนินการตามแผนการขยายธุรกิจใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเคยเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว อันประกอบด้วย การดำเนินการจัดตั้งหรือเข้าซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย 2-3 ธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจสำรวจภัย และธุรกิจให้บริการฝึกอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งบริษัทประกันภัยใหม่ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อรองรับการแยกหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพของบริษัทในกลุ่มออกเป็นบริษัทใหม่ (Spin-Off) อีกอย่างน้อย 1 ธุรกิจ ซึ่งการจัดตั้ง TIP ISB เป็นบริษัทย่อยใหม่ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการที่วางไว้ ในการรองรับการลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจประกันภัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้ง TIP ISB จะทำให้ TIPH สามารถจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความชัดเจน รวมทั้งจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) จากการที่กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัยจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ (Specialization) อย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการลงทุนใหม่ ๆ ภายใต้ TIP ISB ซึ่งจะมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ภายในกลุ่มธุรกิจ (Shared Services) อีกทั้ง TIPH ยังคาดหวังว่าการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตภายใต้ TIP ISB จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ TIPH ในระยะยาว อันเนื่องมาจากการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอีกด้วย” ดร.สมพร กล่าว

-ข่าวสารนิตยสารอนุรักษ์ 27 ตุลาคม 2564-

About the Author

Share:
Tags: ทิพยประกันภัย / อนุรักษ์ออนไลน์ / นิตยสารอนุรักษ์ / อนุรักษ์ / anurakmagazine / อนุรักษ์แท็บลอยด์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ