Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม Double A

“กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก” กับดั๊บเบิ้ล เอ

ขยะนับเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ ๕ ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ถึงเวลาที่เราคงต้องตระหนักถึงปัญหาและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ พร้อมทั้งรู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธี เช่น บางอย่างนำไปรีไซเคิล บางอย่างนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บางอย่างต้องมีกระบวนการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะและไม่เกิดมลภาวะ 

ด้วยเหตุนี้ ภาคเอกชนอย่างดั๊บเบิ้ล เอ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงจัดทำโครงการ “กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก” เป็นโครงการเปิดรับบริจาคห่อกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำมาพับเป็นถุงยา ส่งมอบให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย และผู้ป่วยก็ยังสามารถนำกลับมาใช้รับยาในครั้งต่อไปได้ซ้ำอีก  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้มีรายได้เสริมจากการพับถุงยาให้ดั๊บเบิ้ล เอ อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ส่งมอบถุงยาให้กับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีไปแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ ใบ 

นับเป็นการนำห่อกระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง และยังช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกใหม่ด้วย  เพียงเราร่วมคิดร่วมทำ…โลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ไปอีกนาน

About the Author

Share:
Tags: ธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม / กระดาษ / ถุง /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ