Tuesday, July 16, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติพลิกโฉมที่อยู่อาศัยแนวใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

เปิดตัว “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” บ้านเช่าพร้อมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

​วันนี้ (3 ธ.ค.64) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติจัดพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบสิทธิบ้านเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าให้กับผู้แทนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ 
ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการบ้านเคหะสุขประชา”เป็นการพลิกโฉมประเทศไทยจากวิกฤตสู่โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย มีอาชีพใหม่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามเจตนารมณ์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เช่าบ้านพร้อมอาชีพ ยกระดับรายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ประชาชนมีความหวัง มีอาชีพ และ มีรายได้ที่มั่นคง โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการบ้านเคหะสุขประชาตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอ มีเป้าหมายจัดสร้าง 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 – 2568 จัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ มี 6 อาชีพ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก – ส่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย

นายทวีพงษ์…/“การเคหะแห่งชาติได้เริ่มจัดสร้างโครงการนำร่องบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย และได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และในวันนี้ (3 ธ.ค.64) เราได้บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าเพิ่มมาอีก 270 หน่วย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะมามอบให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้เช่าอยู่อาศัย โดยการเคหะแห่งชาติได้จับสลากผู้ได้สิทธิเช่าครบทั้งสองโครงการแล้ว”

                                                        -2-

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่โครงการ 20.26 ไร่ จัดสร้างบ้านจำนวน 270 หน่วย ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 86 หน่วย และบ้านสองชั้น จำนวน 184 หน่วย โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ (แบบ X) พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร กลุ่มผู้มีสถานะโสด (แบบ A) พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร 
กลุ่มครัวเรือนใหม่ (แบบ B) พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร และกลุ่มครอบครัว (แบบ C) พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 – 3,000 บาท/เดือน

​ภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้ายังได้จัดเตรียมพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อรองรับการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

​ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ให้จัดตั้ง บริษัท เคหะ
สุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อมาช่วยให้การดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาคล่องตัวและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น 
โดยการเคหะแห่งชาติถือหุ้น 49 % และผนึกกำลังกับพันธมิตรที่เข้มแข็งและมีความเป็นมืออาชีพถือหุ้น 51 % อาทิ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะในชุมชน บริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด เข้ามาสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างโครงการ บ้านเคหะสุขประชา และบริษัท 
ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) จะเข้ามาดูแลเรื่องการประกันรายได้ของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ

“ขอขอบคุณ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่พยายามผลักดันทุกวิถีทางให้เกิดโครงการนี้ รวมถึงหน่วยงานที่ช่วยผลักดันบริษัท เคหะ
สุขประชา จำกัด (มหาชน) ได้แก่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยขับเคลื่อน
ให้การดำเนินโครงการเคหะสุขประชาเดินหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ” 

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า การเคหะแห่งชาติขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สนใจในโครงการบ้านเคหะสุขประชาจำนวนมาก ในปี พ.ศ.2565 การเคหะแห่งชาติมีแผนจะก่อสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประชาอีก 13 โครงการ จำนวน 3,948 หน่วย ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทำโครงการ และในอนาคตการเคหะแห่งชาติมีแผนจะดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาต่อเนื่องอีกกว่า 30,000 หน่วย ในลักษณะร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยจะร่วมทุนกับบริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม สามารถรับภาระได้ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป

About the Author

Share:
Tags: การเคหะ / ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ / เคหะสุขประชา / นิตยสารอนุรักษ์ /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ