Monday, July 22, 2024
เพื่อสังคม Double A

ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคม Net Zero

จากการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เพิ่มอีก 2 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ล เอ ขนาด A4 80 แกรม และเยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO   

ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ในปี 2566 รวมทั้งสิ้นอีก 12 ผลิตภัณฑ์ โดยก่อนหน้านี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)” ในส่วนของผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรีไซเคิล (RCP) เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา และดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) หรือ TCNN เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ  ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยบนเวทีการค้าโลก ร่วมสร้างการเติบโตในทุกมิติบนสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

About the Author

Share:
Tags: CPF / Double A / carbonfootprint /

เรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะชอบ