Sunday, July 14, 2024
“การเคหะแห่งชาติ” ผนึก “ธอส.” ลงนามเอ็มโอยูสร้างความร่วมมือใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ร่วมแบ่งปันความรู้จากการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

“การเคหะแห่งชาติ” ผนึก “ธอส.” ลงนามเอ็มโอยูสร้างความร่วมมือใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ร่วมแบ่งปันความรู้จากการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ