Saturday, July 20, 2024
เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ปลื้มผลตอบรับ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” ปั้น “โครงการเกษตรอาสาพอเพียง” และ “กลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการชุมชน”

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ